Tổng hợp các câu hỏi về giải phẩu Ngực - Bụng

Tổng hợp những câu hỏi hình ảnh để các bạn luyện nhớ các chi tiết giải phẩu. 

Khóa này gồm:

  1. Các chi tiết trong Atlas
  2. Các chi tiết trên mô hình
  3. Tổng hợp cả 3 phần trên


Tổng hợp những câu hỏi về Giải Phẩu 2: Ngực Bụng